Pentaho Analysis - Mondrian

Exception thrown when creating a "New Analysis View" with JPivot