Pentaho Analysis - Mondrian

Using Except in the slicer makes no sense