Pentaho Analysis - Mondrian

ArrayIndexOutOfBoundsException when using 'count distinct'