Pentaho Analysis - Mondrian

Predicate sometimes has null RolapStar.Column