Pentaho Analysis - Mondrian

Aggregate tables : incorrect evaluation