Pentaho Analysis - Mondrian

NullPointerException in RolapEvaluator.setContext(....)