Pentaho Analysis - Mondrian

Non Collapsed Snowflake Agg joins on wrong column